Ուսուցչի թափուր աշխատատեղերի մրցույթի հայտարարություն Նռնաձորի միջն. դպրոցում

1800364_1404884249771521_1762198301_nՀայտարարվում է մրցույթ` ՀՀ Սյունիքի մարզի «Նռնաձորի  միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի պատմություն, աշխարհագրություն, քիմիա, կենսաբանություն, ռուսաց լեզու, օտար լեզու /անգլերեն/, ինֆորմատիկա, երաժշտություն, կերպարվեստ առարկանների ուսուցչի թափուր աշխատատեղի համար:

 

 

 

 

 

Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով` գրավոր  և բանավոր` ըստ ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի:

    Մրցույթին մասնակցելու համար անձը տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու աշխատակցին է ներկայացնում`

    1. հաստատության տնօրենի անունով դիմում (Ձև1),

    2. բարձրագույն կրթության մասին փաստաթուղթ(դիպլոմ)` «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջներին համապատասխան որակավորմամբ,

    3. անձնագրի պատճենը,

    4. ինքնակենսագրություն (Ձև 4),

    5. թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերիհավաստագրերիպատճենները (դրանց առկայության դեպքում),

    6. մեկ լուսանկար` 3×4 չափի,

    7. այլ պետությունների քաղաքացիներըՀայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ,

    8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ:

 Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:

   Փաստաթղթերն ընդունվում են հուլիսի 30-ից  մինչև օգոստոսի 24-ը ներառյալամեն օր`ժամը10:00-ից  15:00-ը, բացի շաբաթկիրակի և այլ ոչաշխատանքային օրերից:

   Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի ըստ  կարգի:

   Մրցույթը տեղի կունենա օգոստոսի 29ինժամը`11:00-ին, Սյունիքի մարզիՆռնաձորի միջնակարգդպրոցում:

    Տեղեկությունների համար՝

Զանգահարել՝ 094 10 58 18 հեռախոսահամարներով:

 


Հաղորդագրություն

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: