Ուսուցչի թափուր աշխատատեղերի մրցույթի հայտարարություն Շվանիձորի միջն. դպրոցում

Հայտարարվում է մրցույթ` ՀՀ Սյունիքի մարզի «Շվանիձորի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի քիմիայի, աշխարհագրության, երաժշտության,  կերպարվեստի, պատմության ուսուցչի թափուր տեղերի համար:

     Ոսուցչի պաշտոնի համար վարձատրությունը որոշվում է` ըստ դասաբաշխման:

     Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով` գրավոր  և բանավոր` ըստ ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի:

    Մրցույթին մասնակցելու համար անձը տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու աշխատակցին է ներկայացնում`

    1. հաստատության տնօրենի անունով դիմում (Ձև1),

    2. բարձրագույն կրթության մասին փաստաթուղթ(դիպլոմ)` «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջներինհամապատասխան որակավորմամբ,

    3. անձնագրի պատճենը,

    4. ինքնակենսագրություն (Ձև 4),

    5. թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համարմասնագիտական գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններիններկայացվող պահանջների բավարարումըհավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերիպատճենները (դրանց առկայության դեպքում),

    6. մեկ լուսանկար` 3×4 չափի,

    7. այլ պետությունների քաղաքացիները` Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելուիրավունքը հավաստող փաստաթուղթ,

    8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիներըներկայացնում են նաև զինգրքույկ:

 Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնելբնօրինակների հետ:

   Փաստաթղթերն ընդունվում են օգոստոսի 1-ից մինչև օգոստոսի  28ներառյալ, ամեն օր` ժամը10:00-ից  15:00-ը, բացի շաբաթ, կիրակի և այլ ոչաշխատանքային օրերից:

   Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի ըստկարգի:

   Մրցույթը տեղի կունենա օգոստոսի 29ին, ժամը`11:00-ին, Սյունիքի մարզի Շվանիձորի միջնակարգդպրոցում:

   Հասցեն` գ. Շվանիձոր, 1-ին փողոց, 3-րդ նրբանցք, շենք 4:

   Զանգահարել (0286) 95-431, 098 089202հեռախոսահամարներով:


Հաղորդագրություն

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: